Privatizace bytových jednotek

  1. Zaměřování jednotek v budově pro potřeby dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
  2. Prohlášení vlastníka budovy dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
  3. Převody jednotek do vlastnictví
  4. Založení SVJ
  5. Likvidace družstva
  6. Reference

Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

Zpracováváme prohlášení vlastníka budovy ve smyslu občanského zákoníku č.89/2012 Sb. ve znění nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím). Prohlášení vlastníka budovy provádíme včetně zaměření jednotek a sepsání smluv o převodu jednotek do vlastnictví.
 
Pro vypracování prohlášení vlastníka budovy je nutno objednatelem doložit kolaudační rozhodnutí, která byla v minulosti k nemovitosti vydána, neboť jednotky musí být ve smyslu zákona zapisovány tak jak jsou kolaudované (byty a jejich příslušenství, nebytové prostory a jejich využití), dále je nutno zajistit veškeré smluvní vztahy uzavřené k budově, které budou po rozdělení přecházet na jednotlivé jednotky. Prohlášení vlastníka podepisuje vlastník domu (majitel fyzická osoba) nebo statutární orgán tak jak je vedeno v obchodním rejstříku (bytové družstvo, společnost s ručením omezeným) Prohlášení vlastníka se v jednom vyhotovení podává k místně příslušnému Katastrálnímu úřadu společně s návrhem na povolení zápisu vkladu na jehož základě Katastrální úřad rozdělí budovu na jednotlivé jednotky v číselné řadě - číslo popisné lomené číslem jednotky. Číslování je zpravidla prováděno v logickém sledu od jednotky v nejnižším podlaží (od č.p./1), přičemž nebytové jednotky se vedou ve vlastní číselné řadě (od č.p./101). Prohlášení vlastníka mimo jednotky vymezuje rovněž společné části budovy společné vlastníkům všech jednotek, které není nutno zaměřovat, ale musí být přesně specifikovány a zachyceny ve schematickém znázornění jednotlivých podlaží budovy, které je povinnou přílohou prohlášení vlastníka.
 
Pokud je k budově vedeno zástavní právo, nebo věcné břemeno, které je vedeno u Katastrálního úřadu jako právo věcné, bude vkladem prohlášení vlastníka rozepsáno ke všem vzniklým jednotkám.

Pokud dochází k rozdělení budovy na jednotky v rámci nové výstavby (např. půdní nástavba či vestavba) nahrazuje prohlášení vlastníka smlouva o výstavbě, která má obdobné náležitosti, tuto je rovněž nutno uzavírat v případě, že v domě který je na jednotky rozdělen dochází stavební činností ke vzniku nových jednotek.
 
Cena za vypracování prohlášení vlastníka, včetně případných dalších náležitostí je sjednávána individuálně, dle počtu jednotek a lokality. Na základě Vašeho dotazu Vám zpracujeme cenovou nabídku ve smyslu které je pak uzavřena smlouva o dílo. Cena za zpracování prohlášení vlastníka v sobě nezahrnuje správní poplatky Katastru nemovitostí ani náklady na ověření pravosti podpisů.
 
Po zpracování prohlášení vlastníka a jeho podání k místně příslušnému Katastrálnímu úřadu lze (u družstev) uzavřít smlouvy o převodu jednotek do vlastnictví členů družstva, tyto smluvní vztahy zpracováváme včetně všech povinných příloh. V případě převodu z SBD, LBD se jedná o plně bezúplatný převod.

Zaměřování jednotek provádíme homologovanými laserovými měřiči dle harmonogramu, který je součástí smlouvy o dílo.

Kontakt

1JM Reality
Realitní kancelář Praha 9 - Vysočany

provozovatel:

Jan Maroušek, IČO: 63104211                                                                                                                            provozovna:                                                                                                                                                                    Rožmberská 1272, Praha 9, 198 00                                                                                                                              předmět podníkání:

Realitní zprostředkování,

živmost ohlašovací vázaná                                                 

profesní kvalifikace:

Obchodník s realitami 66-042-M ze dne 14.3.2019

Telefon: 608 703 343
E-mail: marousek@1jmreality.cz
www.1jmreality.cz

Rychlý kontakt

Facebook GSM E-mail Map

Přihlašte se k našemu newsletteru